Általános közzétételi lista


Általános közzétételi lista


1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

Szervezeti, személyzeti adatok
Sorszám Adat Frissítés Megőrzés
I.1 Szervezeti, személyzeti adatok a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
I.2 Szervezeti és működési szabályzat a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
I.2.1 Szervezeti és működési szabályzat a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
I.3 Szervezeti, személyzeti adatok a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
I.4 A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető adatai a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
I.5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
I.6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
I.7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
I.8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
I.9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
I.10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
I.11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Sorszám Adat Frissítés Megőrzés
II.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.1 Alapító okirat a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.2 SZMSZ a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.3 Közhasznú szerződés_megállapodás _2023 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.4 Etikai kódex a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.5 Adatvédelmi szabályzat a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.6 Adatkezelési tájékoztató a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.7 A közérdekű adatok megismerésének rendje a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.1.8 Szervezeti integritást sértő események_szabályzata a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.2 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
II.3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
II.5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.1 Közművelődési megállapodás_2018 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.2 Közszolgáltatási szerződés_2018 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.3 Közhasznú szerződés_megállapodás_2019 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.4 Közhasznú szerződés_megállapodás_2020 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.5 Közhasznú szerződés_megállapodás_mod_2020 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.6 Közhasznú szerződés_megállapodás_2021 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.7 Közművelődési megállapodás_2022 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.8 Közhasznú szerződés_2022 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.5.9 Közhasznú szerződés_megállapodás _2023 a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.9 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények folyamatosan az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk folyamatosan az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.12 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.12.1 ÁSZ lezárult vizsgálat a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve negyedévente az előző állapot törlendő
II.14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
II.19 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A változásokat követő 15 napon belül az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
II.20 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A változásokat követő 15 napon belül az előző állapot törlendő
II.21 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A változásokat követő 15 napon belül az előző állapot törlendő
II.22 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A változásokat követő 15 napon belül az előző állapot törlendő
II.23 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A változásokat követő 15 napon belü az előző állapot törlendő
II.24 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A változásokat követő 15 napon belü az előző állapot törlendő
II.25 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A változásokat követő 15 napon belül az előző állapot törlendő


Gazdálkodási adatok
Sorszám Adat Frissítés Megőrzés
III.1 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.1 Egyszerűsített éves beszámoló_2018 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.2 Egyszerűsített éves beszámoló_2019 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.3 Egyszerűsített éves beszámoló_2020 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.4 Egyszerűsített éves beszámoló_2021 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.5 Egyszerűsített éves beszámoló_2022 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.6 Üzleti terv_2018 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.7 Üzleti terv_2019 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.8 Üzleti terv_2020 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.8.1 Módosított_üzleti terv_2020 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.9 Üzleti terv_2021 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.10 Üzleti terv_2022 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.1.11 Üzleti terv 2023 a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
III.2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve negyedévente a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
III.3 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a közzétételt követő 5 évig
III.4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a közzétételt követő 5 évig
III.5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) negyedévente a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
III.6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések negyedévente a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
III.7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések negyedévente legalább 1 évig archívumban tartásával
III.8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) negyedévente legalább 1 évig archívumban tartásával