Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(a személyes adatok megszerzésének időpontja előtt )

 

A GYEVIKULT Nonprofit Kft., mint munkáltató gazdasági társaság a betöltendő állásra jelentkezők és a munkavállalói, valamint szolgáltatást igénybevevői vonatkozásában adatkezelőnek minősül.

 

A GYEVIKULT Nonprofit Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogszabályaival és azokat maradéktalanul betartja és a természetes személyek ez irányú alapvető jogát minden körülmények között tiszteletben tartja.

 

A gazdasági társaság, mint adatkezelő elérhetőségei:

Név: GYEVIKULT KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 6750 Algyő, Búvár utca 5.

Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-024116

Bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék

Adószám: 26244846-2-06

e-mail cím: gyevikult@algyo.hu

 

A jelentkezők és a munkavállalók, szolgáltatást igénybevevői vonatkozásában a következő személyes adatokat kezeli a vállalkozás:

  • név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, telefonos elérhetőség, egészségi állapot, képzettséget igazoló okiratok, vezetői engedély, személyi szám, személyi igazolványszám, adószám, társadalombiztosítási szám,
  • munkavállalók esetén a fentieken túl: gyermekek száma, valamint a házastárs és a rájuk vonatkozó fenti személyes adatok az adókedvezmény érvényesítése érdekében,
  • megváltozott munkaképességű dolgozók esetén a komplex orvosi, szakmai vizsgálat eredménye, az NRSZH által kiadott határozat és rehabilitációs kártya.
  • A szolgáltatást igénybevevő magánszemélyek vonatkozásában következő személyes adatait kezeli a vállalkozás: számlázáshoz szükséges adatok és a kapcsolattartáshoz szükséges egyéb adatok.

 

Ezen fenti személyes adatok adatkezelővel történő közlésének célja:

 

  • szerződéses jogviszony létrehozása, illetve
  • jogszabályi előírásoknak való megfelelés, abban foglaltak teljesítése, továbbá
  • szerződéses jogviszonyból származó ellenérték számlázása, könyvelése és kiszállítása céljából, valamint
  • a szolgáltatást igénybevevők azonosítása, velük történő kapcsolattartás, jogviszony létrehozása és a szolgáltatást teljesítése érdekében szükséges.

 

Az adatkezelő birtokába jutó személyes adatokhoz az adatvédelmi szabályzattal összhangban vezetett adatvédelmi nyilvántartás rendelkezései alapján kerül sor, ellenőrizhető, visszavezethető módon.

 

Személyes adatokat a vállalkozás csak a szükséges ideig tárol, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, a szükségesség megszűnésétől számított 30 napon belül pedig véglegesen törlésre kerülnek. A vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően törölni kell.

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint szerződéses jogviszony létrehozása céljából történik a személyes adatok kezelése. A jogszabályokban foglaltak alapján eseti jelleggel az érintett személy hozzájáruláson alapul az adatkezelés jogszerűsége, melynél az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet csak sor a személyes adatai kezelésére, tárolására, stb.

 

A vállalkozás által meghirdetett állásra történő jelentkezés esetén vélelmezni kell, hogy az érintett személy előzetesen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez és erre tekintettel küldte meg a vállalkozás részére az önéletrajzát, illetve motivációs levelét, ebben az esetben az érintett hozzájáruláson alapul az adatkezelés. A ki nem választott munkavállalók esetében a vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatkezelő utasítása alapján – a kiválasztás megtörténtét követő – az adatfeldolgozók soron kívül véglegesen törlik.

 

Az adatok kezelése és védelme az adatvédelmi szabályzat szerint történik.

 

A személyes adatok körébe tartozó adatokat a vállalkozás csak és kizárólag olyan harmadik személyek részére továbbítja, amely felé közlési kötelezettsége jogszabályon vagy jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítésén alapul. Ettől eltérő esetben pedig az érintett hozzájárulását úgyszintén beszerzi.

 

A személynek az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy kezelésének korlátozását, tiltakozását az adatkezelőhöz intézett kérelmével igényelheti.

A vállalkozás adatkezelésével kapcsolatosan panaszt tehet, melyet a felügyeleti hatósághoz kell eljuttatnia.

 

A munkaszerződés megkötésének előfeltétele, hogy a fenti személyes adatokat az érintett közölje, valamint a vállalkozás rendelkezésére bocsássa, ennek elmaradása esetén a szerződés megkötése akadályba ütközik, mely az adatszolgáltatásra köteles fél hibájára visszavezethető oknak minősül.

 

A vállalkozásokkal történő szerződések megkötésének úgyszintén feltétele, hogy az arra jogosult személy vállalkozásának számlázáshoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait közölje, ennek elmaradása esetén a szerződés megkötése akadályba ütközik, mely az adatszolgáltatásra köteles fél hibájára visszavezethető oknak minősül.

 

Az adatkezelő érdeke továbbá, hogy gazdasági tevékenysége körében a szolgáltatását igénybevevő személyek számára beazonosíthatóak legyenek annak érdekében, hogy az ellenszolgáltatások esetleges meg nem fizetése esetén a szolgáltatás igénybevevőjével a kapcsolat felvehető legyen, valamint, hogy a szerződéses feltételek utóbb bizonyíthatóak legyenek.

 

Az adatkezelő birtokába jutó személyes adatokhoz az adatvédelmi szabályzattal összhangban vezetett adatvédelmi nyilvántartás rendelkezései alapján kerül sor, ellenőrizhető, visszavezethető módon.

 

Személyes adatokat a vállalkozás csak a szükséges ideig tárol, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, a szükségesség megszűnésétől számított 30 napon belül pedig véglegesen törlésre kerülnek. A vállalkozással szerződéses kapcsolatban álló partnerek, szolgáltatást igénybevevők adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően törölni kell. Ha és amennyiben a személyes adatok közlése az érintett hozzájárulásán alapul, úgy amennyiben az érintett kéri, adatainak törlésére soron kívül sor kerül.

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint szerződéses jogviszony létrehozása céljából történik a személyes adatok kezelése. A jogszabályokban foglaltak alapján az érintett személy hozzájáruláson alapul az adatkezelés jogszerűsége, melynél az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet csak sor a személyes adatai kezelésére, tárolására, stb.

 

Az adatok kezelése és védelme az adatvédelmi szabályzat szerint történik.

 

A személyes adatok körébe tartozó adatokat a vállalkozás csak és kizárólag olyan harmadik személyek részére továbbítja, amely felé közlési kötelezettsége jogszabályon vagy jogszabályban foglalt kötelezettség avagy az érintettel fennálló szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Ettől eltérő esetben pedig az érintett hozzájárulását úgyszintén beszerzi.

A személynek az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy kezelésének korlátozását, tiltakozását az adatkezelőhöz intézett kérelmével igényelheti.

 

A vállalkozás adatkezelésével kapcsolatosan panaszt tehet, melyet a felügyeleti hatósághoz kell eljuttatnia.

 

A szolgáltatást igénybevevők úgyszintén adatszolgáltatásra kötelesek, mely adatkezelés hozzájárulásukon alapul. A vállalkozás pedig azon időpontig kezeli adataikat, amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

Alapvető szabályként állapítja meg az adatkezelő vállalkozás, hogy ügyfelei adattartalma körében nem tesz különbséget a tekintetben, hogy azokat a személy elektronikus úton vagy személyesen adja meg, tekintettel arra, hogy a kezelt adatok köre az adatfelvétel módjától független, az mindkét esetben azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozás a velük fennálló szerződését maradéktalanul teljesíteni tudja, valamint a szerződéses feltételek későbbi bizonyítás érdekében kezeli csak azokat.

 

Az adatkezelő az általa üzemeltett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

 

Kovács László

GYEVIKULT Nonprofit Kft.

ügyvezető