Algyői kulturális intézmények a közoktatás szolgálatában


EFOP 3.3.2-16-2016-00349

Kedvezményezett neve: Gyevikult Nkft.
A szerződött támogatás összege:: 25.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.14

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret-és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez.

Hozzájárulunk a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal.

Elősegítjük a köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatását a nem formális és informális tanulási alkalmakkal.

Célunk, hogy támogassuk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Emellett a programunk hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó célunk a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

 

A pályázattal elérni kívánt részcélok:

A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően.

A köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

Célcsoport:

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők. Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alul teljesítők.

Együttműködő intézményeink:

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szeged

Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskola, Szeged

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola, Szőreg

Tisza-parti Általános Iskola, Szeged

Algyői Szivárvány Óvoda, Algyő

Programjaink:

Történelem másképp című témanapok:

A történelemoktatás személyes és élményszerű feldolgozását kínáljuk ezekkel a témanapokkal. Témáinkon keresztül igyekszünk olyan történelmi területeket feldolgozni, ahol a diákok családjain keresztül, lakóhelyük, környezetük eseményeit bevonva személyessé tehetjük a történelemoktatást. Célunk a történelem személyes élménnyé tétele (érintettség, személyes és családi történelem kutatása, oralhistory élményszerűségének bemutatása és különleges tárgyi emlékek, tanulmányutak szervezésével) és megszerettetése.

Célcsoport az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói, akik mind pályaválasztásuk, mind érdeklődésük alakulása kapcsán nyitottak lehetnek a történelemre, és az iskola talán nem minden esetben ébresztette még fel bennük a vonzódást az elmúlt korok megismerésére.

Földrajz másképp című témanapok:

A program célja:

A témanapok célcsoportja a projektben részt vevő oktatási intézmények diáksága, akik – csakúgy, mint a felnőtt lakosság nagy része – nem rendelkeznek elegendő ismeretanyaggal az energiahordozók és -források felől, sem azok környezeti hatásairól, természetre gyakorolt befolyásáról és az energiaegyensúly fenntarthatóságáról. Ezeket a hiányokat igyekszenek pótolni a témanapok.

Gyógynövényes témanapok:

A témanapok célcsoportja:

Az Algyői Szivárvány óvoda és projektben részt vevő általános iskolák diákjai alkotják a témanapok célközönségét, hiszen olyan tematikus, az óvodai nevelést és a köznevelést kiegészítő ismeretanyagra tehetnek szert, mely során számos kompetenciájuk fejlődhet és a szabadidejüket is hasznosan töltik, saját közösségeikben.

A kiválasztott tématerületek és tevékenységek:

A témanap főszereplője a gyógynövény. Az Ezerjófű Egészségvédő Egyesület tagjai mutatják be a növényeket. Az egyesület elnöke, Berek Ágota fitoterapeuta és társai számtalan hasznos gyógynövényt tudnak a gyermekek számára érthető módon bemutatni. Algyő egyik vonzóereje az Algyői Tájház és az EzerJóHáz udvarán található Ezerjófű gyógynövény bemutató kert. Az óvoda nagy gondot fektet az egészséges életmódra nevelésre, így tökéletesen illik a pedagógiai programba a gyógynövény ismeret. A témanap során többféle formában, tematikával találkozhatnak a gyermekek az adott gyógynövénnyel.

Kerámia foglalkozások

A program célcsoportja:

A foglalkozássorozat célcsoportja általános iskolás, felső tagozatos, a képzőművészetek iránt érdeklődő diákok. A tanulók számára a tanórán kívüli, nem formális és informális tanulási formák általi tudás gyarapítására kívánunk lehetőséget nyújtani. Célunk a pályázatban együttműködő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának, kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében a készségek fejlesztése. A résztvevő gyermekeknek olyan alkalmat biztosítunk, ahol a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni. A foglalkozásokon olyan tárgyakat készíthetnek, melyek elősegítik az önértékelés és a magabiztosság növekedését, kézügyességük fejlődik, ezáltal a tanulási eredményük is javul. A programok folyamán az egyénekből csoport kovácsolódik, a gyermekek személyisége fejlődik, társaikkal való kapcsolatuk normalizálódik és reményeink szerint a felnőttekhez való viszonyuk is kiegyensúlyozottabbá válik.

Dráma szakkör:

A program célcsoportja:

Célcsoportunk a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók:

A tervezett fejlesztés céljai:

A művészetpedagógia jellegénél fogva alkalmas ön- és társismereti készségek fejlesztésére, amelyek kiemelten fontosak a jelen és a jövő társadalma számára; a módszer hosszú távú alkalmazása kimutathatóan hatással van az empatikus magatartásra, képes érzékenyíteni, csökkentve ezáltal a szociokulturális és területi egyenlőtlenségből fakadó különbségeket. A módszer a tudás gyarapításán túl a személyiségfejlesztés területén is képes pozitív eredmények felmutatására.

A projekt kiemelt célja, hogy a diákok szépirodalmi szövegekkel dolgozzanak, komoly- és könnyűzenei ismereteket szerezzenek és fejlődjenek a verbális és non-verbális kommunikáció terén, elsajátítsák a hiteles kommunikáció formáit, mely megkönnyítheti későbbi iskolai előmenetelüket.

Média csoport:

A program célcsoportja:

A foglalkozássorozat az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola felső tagozatát célozza, az újságírás, a média világa iránt érdeklődő diákokra fókuszálva. Az általános iskola közismereti tantárgyait bővítő, a formális oktatás ismeretanyagát kiegészítő területek jól integrálhatóak a felső tagozat magyar irodalom és nyelvtan tárgyának kommunikáció fejezeteihez.

A tervezett fejlesztés céljai:

A képzés célja, hogy a helyi fiatalokat bevonja a település közösségi életébe, ezáltal aktív szereplői lehetnek a településük életének. A műhelymunkák által új ismeretekre tesznek szert, fejlesztik képességeiket, javítják egyéni és csoportban való munkájukat. A program elősegíti a közösség fejlődését, lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére. Segíti a helyben tartást, ugyanis szorosabb kapcsolat alakul ki a résztvevő fiatalok és a település lakói, illetve a lakókörnyezetük között. A kiadványok segítségével a fiatalok bemutathatják az őket érintő témákat, prezentálhatják ötleteiket, véleményüket. Javítja a generációk közötti kapcsolatot a megismerés által, segítséget nyújt a döntéshozók számára a fiatalokat érintő kérdésekkel kapcsolatban.

Pályaorientációs foglalkozások

A program célcsoportja:

A foglalkozássorozat a helyi általános iskola pályaválasztási helyzet előtt álló diákjait célozza meg. A 7-8. osztályos diákok számára kiemelten fontos döntés a továbbtanulás, a program a döntés meghozatalához biztosít segítséget önismereti készségek fejlesztésével, kiegészítve a formális tanulás során megszerezhető ismereteket.

A tervezett fejlesztés céljai:

Célok: a foglalkozásokon résztvevő fiatalok továbbtanulási szándékukhoz önismereti és önértékelési segédletet kapnak, illetve életvezetésükhöz és egészséges pszichés állapotuk eléréséhez módszereket sajátítanak el, információkat szereznek. A foglalkozások résztvevőit, a tapasztalatok alapján saját, valós igényekhez jobban igazodó pályaválasztás jellemzi. A foglalkozássorozat célja, hogy a tanulók minél sokrétűbb, bővebb ismereteket szerezzenek a pályaválasztás témájában, ezáltal pontosabb, megalapozottabb döntést hozzanak a középiskola kiválasztásakor.

Tájházi foglalkozás sorozatok, témanapok

A programok célcsoportjai:

A foglalkozássorozat célcsoportja az általános iskolás korú algyői fiatalok, valamint a közeli Petőfi-telepi általános iskola diáksága. Kiemelten fontos a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok bevonása a tanórán kívüli foglalkozások menetébe, szakképzett vezetőkkel, akik képesek közösséget teremteni és megtartani az ifjúságot a helyi társadalomban.

A tervezett fejlesztés céljai:

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a tanórán kívüli, nem formális és informális tanulási formák általi tudás gyarapítására lehetőséget nyújtani. Célunk a pályázatban együttműködő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán            kívüli ismeret és tudás gyarapításának, kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás kiemelése. Számos műveltségterülethez kapcsolhatók a foglalkozássorozatban érintett területek: Művészetek; Földünk és környezetünk, Ember és társadalom, Ember és természet, Életvitel és gyakorlat. Mivel elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára nyújtunk programot, így a résztvevő gyermekeknek olyan alkalmat biztosítunk, ahol a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni. A foglalkozásokon olyan tárgyakat készíthetnek, melyek elősegítik az önértékelés és a magabiztosság növekedését, kézügyességük fejlődik, ezáltal a tanulási eredményük is javul. A programok folyamán az egyénekből csoport kovácsolódik. A gyermekek személyisége fejlődik, társaikkal való kapcsolatuk normalizálódik. A felnőttekhez való viszonyuk kiegyensúlyozódik.

A tématerületek és tevékenységek

Jó játék: a fonal

A foglalkozássorozaton a gyermekek megismerkednek a fonallal, mint természetes anyag. Többféle alkalmazási módját tanulhatják meg és sajátíthatják el a mozdulatokat. A foglalkozásokon a tanult készségek alkalmazása, egy-egy tárgy elkészítése.

Jó játék: a süthető gyurma

A foglalkozás sorozat folyamán a résztvevők megismerkedhetnek a süthető gyurmával, annak tulajdonságaival, formázás eszközeivel. A program sorozat alatt megtapasztalhatják, hogyan kell formázni, alakítani a süthető gyurmát. A foglalkozások alatt elsajátítják a süthető gyurma felhasználásának sokféle formáját. A foglalkozásokon elkészült tárgyak szorosan kapcsolódnak az iskola tanmenetébe, azzal összefüggnek. Ezáltal könnyebb lesz a hátrányos helyzetű gyermekek tanórai bekapcsolódása, indirekt módon fejlődik a finom motorikus képességük.

Hagyományos ételek készítése

Olyan programon vehetnek részt, ahol a konyhai alapismereteket sajátíthatják el a gyermekek. Megismerkednek a konyhai eszközök biztonságos használatával. Egyszerű, de közkedvelt ételeket tanulhatnak meg elkészíteni.

Minden napra egy mese

A foglalkozás sorozaton a résztvevő hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egy mesélő által felolvasott mesét hallgathatnak meg, majd a mesét élménnyé varázsolva elkészítenek a mesével kapcsolatos figurát. Minden alkalommal más-más mesébe csöppenünk, más-más technikával készíthetjük el saját mese szereplőnket.A foglalkozások során az alsós gyermekek a fantázia világába repülnek el a mesék hallgatása által. A mai rohanó világunkból a számítógéptől elszakadva élőhang által előadott mesét hallgatnak. Így növelhető a szövegértési készségük, memóriájuk, koncentráló képességük. A kézműves foglalkozáson elmélyítik a mese történetét. Később el is játszhatják az elkészült figura segítségével azt. A gyermekek a foglalkozások során csoporttá válnak, így fejlődik a közösség tudatuk, alkalmazkodó képességük. Magatartásuk kiegyensúlyozódik. A felnőttekhez való viszonyuk normalizálódik, a társaikkal való kapcsolatuk elmélyül.

 

Utazás a Föld körül

Képzeletbeli utazást tesznek a résztvevő tanulók a Föld körül, minden kontinenst érintve. A földrészeken egy-egy jellemző kézműves tevékenységet, tárgyalkotási lehetőséget, nemzeti jellegzetességet kiemelve készítünk el egy-egy tárgyat. A tanórákon tanult ismeretanyag felhasználásával mélyítjük el tudásukat.A program szorosan kapcsolódik az iskola tanmenetéhez. A tanulók a Földet képzeletben körbejárva, játékos módon, tárgyalkotással tudják az iskola keretein belül megszerzett tudásukat elmélyíteni. A földrajz és természet ismeret órán tanult ismeretanyagot felhasználva készítenek egy-egy adott kontinensre jellemző tárgyat. Pl. Európában jellemző a görög mozaik. Amerikában járva totem oszlopot és álomfogót készítenek.

Utazás a Föld történetében

A programon a Föld történetében utazunk, ez emberiség történelmét felhasználva látogatunk el egy-egy korszakba. A korszakokon belül kiemelve egy-egy jellemző kézműves tevékenységet vagy tárgyalkotási formát. A program szorosan kapcsolódik az iskola tanmenetéhez. A tanulók az emberiség történetét képzeletben körbejárva, játékos módon, tárgyalkotással tudják az iskola keretein belül megszerzett tudásukat elmélyíteni. A történelem órán tanult ismeretanyagot felhasználva készítenek egy-egy adott korszakra jellemző tárgyat.

Tanuljunk gyöngyöt fűzni!

A gyöngyfűzés foglalkozásokon a gyermekek megismerkedhetnek a gyöngyfűzés eszközeivel, különböző gyöngyfűzési technikákkal. Egy-egy alkalommal kipróbálhatják, elsajátíthatják a gyöngyfűzés fogásait. Kipróbálhatják a gyöngyszövést, gyöngyvarrást. A résztvevő gyermekek elsajátíthatják a gyöngyfűzés alaptechnikáit. Megismerkedjenek a gyöngyfűzés többféle lehetőségével. A gyöngyfűzés remek alkalom a finom motorika fejlesztésére, a gyöngyfűzés foglalkozások során élménnyé válik az együtt töltött idő és a gyöngyfűző technikák elsajátítása. Viszonylag egyszerű, gyors sikerélményt nyújt. Hosszútávon fejleszti a türelmet, koncentrációt, számolási készséget, ritmus érzéket, kézügyességet. A foglalkozás során az egyénekből szépen lassan csoport, közösség kovácsolódik.

Óvodai témanapok

A témanapok célcsoportja:

A témanap-sorozat az óvodás korú algyői gyerekeket célozza. A program kiegészíti az óvodai tevékenységeket, játékos formában ad át ismereteket és nem elhanyagolható a program a közösségi kompetenciák fejlesztésében.

A tervezett fejlesztés céljai:

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a tanórán kívüli, nem formális és informális tanulási formák általi tudás gyarapítására lehetőséget nyújtani. Célunk pályázatban együttműködő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán            kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése érdekében a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás kiemelése.

A kiválasztott tématerületek és tevékenységek

Mi fán terem? A tök

A témanapon a tök kapja a főszerepet. A programon megismerkednek a résztvevők a növénnyel, a belőle készült ételekkel, meg is kóstolhatnak egy elkészült finomságot. A tök részeit felhasználva készíthetnek a gyerekek kézműves tárgyat. A résztvevők a témanap során több érzékszerv által megismerhetik a tököt. A gyermekek lexikális tudásukat, környezeti ismereteiket bővíthetik a foglalkozás során. A programon fejlesztjük a gyermek kézügyességét, asszociációs képességét, művészeti érzékét.

Mi fán terem? A szilva

A témanap folyamán megismerkedünk a szilvával. Termésével, fájával, annak levelével, virágával. A termést a résztvevők megkóstolják, a belőle készült ételeket megismerik. Kézműves foglalkozás során élménnyé gazdagodik a program. A programon több érzékszerv útján ismerkedünk meg a szilvával. Kézműves foglalkozás során mélyítjük el a megszerzett tudást. A termés megkóstolásával, a termésből készült étellel gazdagítjuk a foglalkozást. Az óvoda minden évben más-más őszi termést emel ki, melyet egy témahét alkalmával dolgoznak fel.

Mi fán terem? A kukorica

A program során megismerkedünk a kukorica növénnyel, annak termésével, felhasználási módjaival. A kukoricából készült ételekkel ismerkedünk meg. Kukorica felhasználásával készítünk ételt, melyet meg is lehet kóstolni. A kukorica különböző részeit felhasználva készítünk tárgyakat. Kipróbálhatják a gyerekek a kukoricafosztást, morzsolást és darálást. A programon több érzékszerv útján ismerkedünk meg a kukoricával. Kézműves foglalkozás során mélyítjük el a megszerzett tudást. A feldolgozott termés megkóstolásával, a feldolgozott termésből készült étellel gazdagítjuk a foglalkozást. Az óvoda minden évben más-más őszi termést emel ki, melyet egy témahét alkalmával dolgoznak fel.

Mi fán terem? A szövés

A témanap során a résztvevők megismerkedhetnek a szövés alapanyagaival, technikájával. A programon egy szövéssel készült tárgyat készítenek el a gyermekek. A témanap szorosan kapcsolódik az óvoda programjához, hiszen minden évben egy kiemelt témát dolgoznak fel az óvodai foglalkozásokon.

Mi fán terem? A tojásírás

A témanap során a résztvevők megismerkedhetnek a tojásírás technikájával, a húsvéti szokásokkal. A témanap szorosan kapcsolódik az óvoda programjához, hiszen minden évben egy kiemelt témát dolgoznak fel az óvodai foglalkozásokon.

Mi fán terem? Csigatészta

A témanap során a résztvevők megismerkehetnek a csigatészta készítés rejtelmeivel, a hagyományos tészta készítés A témanap szorosan kapcsolódik az óvoda programjához, hiszen minden évben egy kiemelt témát dolgoznak fel az óvodai foglalkozásokon.

A 2018/2019. I. félévében 94 programon összesen 1099 gyermek vett részt. A 2019. II. félévében 88 programon összesen 1305 gyermek vett részt.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.